Pressmeddelande 2020-04-21 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Pressmeddelande 2020-04-21

Äntligen!

 
Idag aktiverade Kommunstyrelsens ordförande äntligen krisledningsnämnden för att vi från KSAU ska kunna ta beslut om direkta stöd till företag. 7 av de 22 förslagen vi från SD spelat in till kommunen har nu genomförts eller kan genomföras då krisledningsnämnden tagit beslut om att skjuta till finansiering. Tillsammans gör vi skillnad i kommunen.
 
Christopher Larsson (SD)
Gruppledare
 
Så här fördelas de första tio miljonerna:

2 mkr till restaurangnäringen. Pengarna ska gå till markavgifter för uteserveringar samt utökade uteplatser.
3 mkr för tillstånd och tillsyn av livsmedels- och alkoholkontroller.
3 mkr för att kommunens medarbetare ska få en sommargåva om 450 kronor i form av presentkort. Då gynnas handeln i Karlskrona.
1 mkr till föreningar som har gjort utlägg för nu inställda arrangemang.
1 mkr i stöd till besöksnäringen och andra åtgärder till följd av pandemin.
——————————————————————
 
SD Förslag på näringsfrämjande åtgärder inskickade redan 2020-03-24
Vid begäran förlänga betalningsfristen för avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn inom serveringstillstånd, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa och brandtillsyn.
Besluta om återbetalning ifall ett ärende dras tillbaka.
Vid begäran förlänga betalningsfrist för hyror i kommunägda lokaler (till tex 90 dagar)
Vid begäran korta ned betaltider till leverantörer så mycket det går (gärna max 20 dagar).
Snabbutbilda tillfälligt arbetslösa för att kunna stötta upp i kommunens verksamheter.
Förläng tidsfristen i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
Skjut på tillsynsbesök som inte är kritiska.
Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
För dialog i pågående tillstånds- och tillsynsärenden.
Säkerställ tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
Skapa en “hotline” till näringslivsavdelningen dit oroliga företagare kan ringa för att få råd och tips.
Möjliggör för restauranger att öppna sina uteserveringar omedelbart (i de fall Polisen beviljat tillstånd).
Möjliggör större markupplåtelse än vanligt för uteserveringar samt betala tillbaka om företagaren betalat in.
Inför avgiftsfria uteserveringar.
Erbjud information om handel m.m på kommunens informationstavlor.
Låt avbokningsavgifter för kommunala lokaler utgå, tex för sporthallar.
Inför uppskov av hyror för drabbade företag.
Inför uppskov/förlängd betalningsfrist för VA/sophämtning.
Distribution av varor till riskgrupper sköts genom volontärer
Vi saknar bland annat:
– Visa en generös hållning till leverantörer vid tex inställda konferenser och resor genom att dela på upparbetade kostnader.
– Undersök möjligheten att använda arbetsmarknadsförvaltningens deltagare för att stötta krisande företag med tex jordgubbsplockning eller andra enklare arbetsuppgifter.
– Möjliggör för parkering på torget vid event i staden efter coronakrisen.