Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till SD Karlskrona, vi hoppas ni får en trevlig vistelse på vår sida

 

 

Karl den XI,  grundare av Karlskrona

Christopher Larsson

Ordförande 2014-2018

SD Karlskrona
Palanderska gården, Drottninggatan 69
371 33 Karlskrona
karlskrona(a)sd.se
Tel: 0455-305095
Organisationsnummer: 835001-3168

Donera gärna en slant till vårt politiska arbete
Swish: 123 346 77 43

 

senaste nytt

 • Dokumentären om socialdemokraternas historia

  Av christopher.larsson den 1 augusti, 2018
  0

  Dokumentärfilmen om socialdemokraternas historia

  Många är vi som blivit spottade på av socialdemokrater, hotade och misshandlade. Många är de Sverigevänner som blivit utsatta på arbetsplatser när de vägrat gå med i facket. Många är de som blivit mobbad i skolor och på arbetsplatser av socialdemokrater eller andra. Många är de som blivit av med arbeten och fått sin försörjning borttagen, sina familjer slagna i spillror av socialdemokrater eller andra som med förljugen historia beskyllt vårt parti för rasism, antisemitism, nazism. Nu har Samtiden släppt en dokumentär om det socialdemokratiska partiets mörka förflutna, aldrig mer kan någon socialdemokrat någonsin kalla mig eller mina partikamrater för något av de epitet jag skrivit om ovan. Nu hoppas jag att med denna historiska, sanningsenliga, ej vinklade beskrivning kan slippa trams och fokusera på framtiden och tillsammans alla politiska partier verka för att återuppbygga Sveriges välfärd igen. Vi är skyldiga våra förfäder detta, de som med blod svett och tårar tillsammans man och kvinna byggt vårt land. Skapat vårt välstånd och skapat vår demokrati, det är dags att börja Sverigebygget på riktigt.

  Christopher Larsson
  Ordförande

   

 • Insändare till BLT och Sydöstran med anledning av det svåra läget för Blekinges bönder

  Av christopher.larsson den 13 juli, 2018
  0

  Karlskrona kommun, ta ert ansvar!

   

  För en öppen landsbygd och skärgård
  Vi vill ha en levande landsbygd därför behövs fler mular både skärgården och på landsbygden som annars sakta växer igen om den inte betas. Detta fick alla toppolitiker i Karlskrona lära sig förra året då vi var på resa i Blekinge med Länsstyrelsen. Det var nog många som höjde på ögonbrynen när det gick upp för dem hur illa det var ställt med igenväxande marker i Blekinge.

  Klimatsmart köttproduktion
  Sverige behöver en ko per hektar för att vi ska nå våra miljömål för biologisk mångfald 2045. Öppna betade landskap är viktiga för ekosystemet. Tack vare korna kan uppemot 60 växter och arter per hektar frodas. Vall som består av gräs och klöver är dessutom koldioxidsänkande då de absorberar kol. Sverige behöver kor både idag och i framtiden.

  EU
  I Europeiska Unionen är vi som land nettobidragsgivare och skänker runt 25 miljarder rätt in i det europeiska “svarta hålet”. Det är dags att regeringen ser till att Sveriges lantbrukare får krishjälp under denna svåra missväxt. Landsbygdsministern ska ha sökt stöd i en EU-fond men detta räcker inte. Det finns mycket att göra och detta har även LRF preciserat.

  Stötta våra svenska bönder!
  Våra hårt arbetande bönder upplever en tillfällig kris, skördarna går mot rekordlåga nivåer och djuren nödslaktas. Sverige har världens hårdaste djurlagstiftning och därför bör vi som kommun eller landsting inte köpa in kött från andra länder med sämre djurskyddslagstiftning. Djuren mår bättre i Sverige och människorna som äter svenskt kött vet att det inte förekommer antibiotika eller andra tillsatser i köttet. Konsumenten vet också att ingen saltlake otillbörligt injicerats i köttet. Sverigedemokraterna har under flera års tid stridit på barrikaderna för härproducerat kött, dvs kött som är producerat så nära tillagningsstället som möjligt, och opinionen har sakta men säkert svängt i vår riktning. Den största delen kött som serveras i Karlskrona kommun är nu svensk. Det är dags att vi alla nu prioriterar svenskt kött och svenska grönsaker för att stötta våra svenska bönder i denna kristid.  

  Med anledning av detta frågar jag nu Patrik Hansson eller Sandra Bizzozero, vem som nu vill fånga denna fråga. Vad har ni gjort för att öka inköpen av svenska livsmedel i kommunala restauranger kopplade till våra kärnverksamheter?

   

  Christopher Larsson
  Sverigedemokraterna Karlskrona

 • Yrkande samt reservation gällande böneutrop från minaret MoS 2018-05-03

  Av christopher.larsson den 17 maj, 2018
  0

  Yrkande gällande yttrande från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-03

  Sverigedemokraterna yrkar att:

   

  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona, vid dagens nämndsmöte 2018-05-03, i sitt remissvar till polismyndigheten, i sitt yttrande över ansökan om högtalarutsändning för böneutrop, Kungsmarksvägen 115, Gullvivan 2 (Minaret). Karlskrona.

   

  Besluta att råda polismyndigheten att inte bevilja tillstånd för böneutrop, detta enligt nedan orsaker:

   

  1. Det strider mot svensk lag att störa samhällets lugn eller åstadkomma allmän förargelse, enligt Religionsfrihetslagen 1951:680.

   

  ”1 § En var äger rätt att fritt utöva sin religion såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse”.

   

  Vi Sverigedemokrater anser att det är lika viktigt för såväl Muslimer, Judar, Kristna organisationer (församlingar) och övriga religioner som utövas i Sverige med stöd av Religionsfrihetslag 1951:680 att få utöva sin religion, i lokaler lämpliga för ändamålet och på lämplig plats, men det är inte förenligt med lagen att att utsätta andra för sin religion genom störning/ar.

   

  Här menar vi att böneutrop kan bidra till att skapa onödiga spänningar, genom att det stör samhälles lugn och kan komma att åkomma allmän förargelse och att dela samhället i för och emot Minareten.

   

  Redan nu har det visat sig att så är fallet då två klagomål om bullerstörningar från böneutrop har inkommit till Karlskrona kommun 2018-03-17 och 2018-03-18

   

  1. Man kan även konstatera att Islam med genom böneutrop ej följer Religionsfrihetslagen 1951:680, då den uttryckligen dömer ut alla andra religioner, detta framkommer tydligt i böneutropen.

   

  En direkt översättning av böneutropet:

  Allah är störst. Allah är störst.

  Jag vittnar att det finns ingen gud (som är värd tillbedjan) utom Allah.

  Jag vittnar att det finns ingen gud (som är värd tillbedjan) utom Allah.

  Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.

  Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.

  Kom till bön. Kom till bön.

  Kom till frälsningen. Kom till frälsningen.

  Allah är störst. Allah är störst.

  Det finns ingen gud utom Allah.

   

  Det finns även övriga inslag i böneutropen som ej är förenligt med Svensk jämställdhet och jämlikhet.

   

  Böneutropet ska utföras av en man som har vacker röst. Kvinnor är inte tillåtna att höja sina röster eftersom en kvinnas röst skulle kunna innebära en frestelse för män (A”oura på arabiska).

  Böneutropet ska utföras med hög röst. Det finns löfte om en belöning från Allah för en hög röst som når så långt som möjligt.

   

   

  1. Vidare har det i bygglovsansökningar till Karlskrona kommun uppgetts att kallelse till bön skulle ske genom sms, därför skall ansökan även av detta skäl avslås.

   

  1. Då böneutrop skall genomföras med hög röst/volym, uppkommer även frågan om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer FoHMFS 2014:15 kan följas.

   

   

   

  Mats Mattiasson, Ledamot                             Ronnie Nilsson, Gruppledare miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

   

  _________________________________________________________________

  Sverigedemokraterna i sin helhet reserverar sig mot beslutet,

  Att miljö-och samhällsbyggnadsnämnden beslutade,

  att godkänna förslaget till remissyttrande från miljö-och samhällsbyggnadförvaltningen till polismyndigheten som

  sitt eget, angående ansökan om högtalarutsändnin av

  böneutrop, Kungsmarksvägen 115, Gullvivan 2, (Minaret).

   

  Samt,

   

  Att miljö-och samhällsbyggnadsnämnden därmed tillstyrker, den inkomna ansökan om högtalarutsändning av

  böneutrop, Kungsmarksvägen 115, Gullvivan 2, (Minaret).

   

   

  Karlskrona 2018-05-03

  Ronnie Nilsson

 • Insändare med anledning av kommunfullmäktigedebatten om vår motion i ämnet att polisanmäla bidragsbrott.

  Av christopher.larsson den 30 april, 2018
  0

  Varför bryter Socialnämndens ordförande medvetet mot svensk lag?  I Karlskrona Kommunfullmäktige 2018-04-26 framkom det att Socialförvaltningen i Karlskrona medvetet bryter mot svensk lagstiftning. Vi trodde inte våra öron när ordföranden för Socialnämnden Ingrid Hermansson meddelade att man inte rutinmässigt anmäler bidragsbrott till Polisen. Som vi uppfattade det så anser alltså inte nämndens ordförande att bidragsbrott skall polisanmälas trots att det står så i Bidragsbrottslagen (2007:612):

  6 § Myndigheter som anges i 1 § samt kommuner och arbetslöshetskassor ska göra anmälan till Polismyndigheten eller till Åklagarmyndigheten om det kan misstänkas att brott enligt denna lag har begåtts. (Ändring 2014:667).

  Rättsmedicinalverket (RMV) bedömer endast om en person är vuxen eller inte. Därvidlag framgår det i det rättsmedicinska utlåtandet som skickas till Migrationsverket att metodens säkerhet är relaterad till 18-års gränsen. Under 2017 åldersbestämde RMV 10 701 personer och i 83 procent av fallen gjordes bedömningen att den undersökte är 18 år eller äldre medan det i 15 procent av fallen bedömdes att den undersökte kunde vara under 18 år. I den bedömningsmetod som används ligger ett osäkerhetsmått på minus två år inlagd i mätmetoden vilket ger en total felmarginal på endast 3%. (RMV; https://youtu.be/mcx1mAWsgCk)

   

  Migrationsverket använder idag fingeravtryck för att fastställa identitet och de flesta länder med någorlunda utbyggd befolkningsräkning har kontroll på vilka som befinner sig i landet och ifall de är dömda för något brott. Numera behöver Migrationsverket alltså bara pröva fingeravtrycken mot olika databaser för att få träff. I den svenska databasen kan Migrationsverket t.ex se om någon tidigare sökt asyl i Sverige. Europeiska Unionen har en egen databas som heter Eurodac där all EU-länder, men även Island, Norge och Schweiz, kan göra sökningar. Om en person tidigare sökt asyl i något av dessa länder får man träff i databasen. EU har även en annan databas som heter VIS. Om en person sökt tillstånd på någon av EU-ländernas ambassader för att resa till ett EU-land, exempelvis som turist eller för att besöka släktingar, så framkommer det i denna databas. Den senaste tiden har flera fall uppmärksammats där Polismyndigheten kontrollerat fingeravtryck på minderåriga personer som befinner sig i Sverige och där det framkommit att dessa registrerats och identifierats i EUs kontrollsystem långt tidigare och inte sällan funnits vara både vuxna och heta något annat på riktigt.

  Som vi uppfattar det så verkar inga av de vetenskapliga metoder som staten använder bra nog för Ingrid Hermansson eller tjänstemännen på Socialförvaltningen. Socialförvaltningen verkar däremot enligt vad som framkom under debatten på Kommunfullmäktige bortse från svensk lag när det passar deras agenda. Förvaltningen verkar dock —som väl är— acceptera att utan protest flytta ”barn” till Migrationsverkets boende när de får ett beslut om detta, dvs från kommunala HVB-hem till Migrationsverkets vuxenboende. Man får vara glad för det lilla.

   

  Följande frågor skulle vi vara tacksamma att få svar på av ordföranden i Socialnämnden :

  • Anser du Ingrid Hermansson att RMV inte är trovärdiga när det gäller medicinsk åldersbedömning?

  • Vi hör ofta från dig att Socialnämnden har lagar och regler att förhålla sig till men det verkar som om ni själva godtyckligt väljer vilka lagar och regler ni följer. Finns det fler lagar utöver den ovannämnda ni väljer att strunta i?

  • Du sade i debatten att man inte regelmässigt polisanmäler bidragsbrott men vi har anledning att misstänka att ingen tjänsteman på Socialförvaltningen under den senaste mandatperioden lämnat in en enda polisanmälan för brott mot Bidragsbrottslagen. Anser du Ingrid Hermansson att Sveriges rikes lag skall följas?

  Det som framkommit gör gällande att man struntar i svensk lag på Socialförvaltningen i Karlskrona. Behöver medborgarna vara oroliga för att ni inte regelmässigt anmäler brott eller utreder orosanmälningar?
  Christopher Larsson & Göran Eklund
  Sverigedemokraterna Karlskrona

 • Integrationsplikt för samtliga nyanlända

  Av christopher.larsson den 16 april, 2018
  0

  Integrationsplikt för samtliga nyanlända

   

  SD Karlskrona har genom Göran Eklund och Christopher Larsson lagt en motion om integrationsplikt likt det i Vellinge. I praktiken innebär beslutet, att alla nyanlända måste göra framsteg inom SFI, genomgå en 100 timmar lång kurs (2,5 veckor) i samhällsorientering och följa de aktivitetsinsatser som Arbetsförmedlingen ordnar för att komma i arbete. Gör man inte det, dras bidraget in. Samma krav ställs idag på våra försörjningsstödstagare och arbetslösa.
  Att blunda för problemen som uppstår på grund av kultur- och lagskillnader och inte minst på grund av språkbarriärer är bara dumt. Att nyanlända utbildas i våra lagar, våra sekulära och jämställda värderingar och hur vårt samhälle är uppbyggt och hur det fungerar, är vårt ansvar som vi har struntat i att följa. Frukten av det har vi nu sett i många år i form av utanförskap segregation och kriminalitet.

  Integrationsplikt innebär, att man får gå om SFI tills att man klarar språktestet. Det innebär också, att i den 100 timmar långa samhällsorienteringen tentas och vid ett icke-godkänt resultat måste man gå om kursen en gång till, men bara en gång till. Sedan är det kört om du vägrar lära dig. Man ställer även krav på att man aktivt söker arbete. Annars blir det inga bidragspengar.

  Danmark och Finland har haft dessa krav sedan länge och det här är något som krävs av alla andra i vårt samhälle. Eftersom Migrationsverket inte vill ställa några krav på integration, får vi i kommunerna nu göra det. Det ger de nyanlända så mycket större möjligheter att bli en del av vårt samhälle än vad vi erbjuder dem idag. Det här är något som borde lagstiftas om och Migrationsverket borde stå i spetsen för förslaget. Att inte ställa krav på integration är lika oansvarigt som att vi skulle slopa skolplikten eller läroplikten, som det egentligen borde vara. Det finns inga vänsterargument som vinner över detta påstående. Vill du bli en del av samhället då gör du din plikt och kräver din rätt. Det är det den svenska modellen bör handla om, på riktigt!

  Christopher Larsson och Göran Eklund