Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till SD Karlskrona, vi hoppas ni får en trevlig vistelse på vår sida

Vackra Fredrikskyrkan i Karlskrona


Fredrikskyrkan

Christopher Larsson

Ordförande 2014-2017

SD Karlskrona
Palanderska gården, Drottninggatan 69
371 33 Karlskrona
karlskrona(a)sd.se
Tel: 0455-305095
Organisationsnummer: 835001-3168
Swish: 123 346 77 43

Donera gärna en slant till vårt politiska arbete

 

senaste nytt

 • Ny motion inlämnad till kommunfullmäktige 20161025

  Av christopher.larsson den 25 oktober, 2016
  0

  Motion om att erbjuda arbetsskor till personalen inom vård och omsorg


  Idag tillhandahåller Karlskrona kommun arbetskläder för personal inom omsorgen men arbetsskor förväntas de anställda själva hålla med. Under sommaren/hösten har vi varit i kontakt med nästan samtliga äldreboenden i kommunen och utifrån de samtalen uppfattar vi ett starkt önskemål från personalen att kommunen även borde tillhandahålla arbetsskor för de anställda.
  Tyvärr är det idag många som av ekonomiska skäl köper direkt olämpliga skor och går omkring med dessa på arbetstid.
  Ur ett arbetsmiljöperspektiv är detta naturligtvis inte bra och kan leda till belastningsskador samt halkolyckor som på sikt leder till högre sjukfrånvaro och kostnadsdrivande rehabilitering.
  Med tanke på den höga sjukfrånvaro som vården dras med redan idag skulle införande av kostnadsfria arbetsskor för vår vårdpersonal vara ett litet men viktigt steg i den långsiktiga strategin att minska sjukfrånvaron.

     

  Med anledning av detta yrkar vi på följande:

   

  -Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att utreda vad införande av arbetsskor till all vård- och omsorgspersonal i kommunen skulle kosta

  – Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att införa kostnadsfria arbetsskor till personal inom vård och omsorg i kommunen

   

  Christopher Larsson

  Kommunstyrelsen, gruppledare

   

  Åsa Larsson

  Äldrenämnden, gruppledare

   

  Camilla Karlman

  Funktionsstödsnämnden, gruppledare

   

 • Utbildning för intresserade blivande kommunpolitiker

  Av christopher.larsson den 17 oktober, 2016
  0

  Torsdagen den 20 oktober kommer vår riksombudsman Anders Olin till Karlshamn för att utbilda oss. Frågor kan mejlas till blekinge@sd.se.
  Utbildningen riktar sig till alla som vill bli politiskt aktiva för SD i Blekinge län.
  Ingen anmälan krävs! Vi bjuder på kaffe

  Tid: Klockan 18:30
  Plats: Karlshamns rådhus
  Ämne: Den politiska verktygslådan

  10303372_1492499090979157_7317456454347926605_n

 • Insändare 2016-08-22 med anledning av situationen på socialnämnden i Karlskrona

  Av christopher.larsson den 23 augusti, 2016
  0

  Insändare 2016-08-23

  Varför har Ingrid Hermansson lagt en våt filt över hela Socialnämnden?

  Idag 2016-08-23 kommer vi lämna in en polisanmälan mot Karlskrona kommun och dess socialförvaltning. Vi som lämnar in denna är Göran Eklund ledamot i socialnämnden samt Christopher Larsson gruppledare för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige. Anledningen till att vi gör detta är följande:

  – Tjänstemän på socialförvaltningen och ordföranden i socialnämnden har medvetet och systematiskt undanhållit ingångna avtal för socialnämndens ledamöter samt för kommunstyrelsen och medborgarna.

  – En tjänsteman har tecknat avtal med ett privat företag till ett värde som vida överstiger de beloppsgränser som nämnden beslutat om. Avtalen är värda 85 miljoner kronor och tjänstemannen har endast rätt att teckna avtal om fem miljoner kronor.

  – Tjänstemannen har tecknat två avtal på väldigt lång tid (18 månader), utan att ta i beaktande vilka konsekvenser det får för Karlskrona kommuns ekonomi och socialnämndens egna möjligheter att göra omprioriteringar i sin verksamhet

  – Avtalen är tecknade utan att ta hänsyn till Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och innebär otillåten direktupphandling.

  – Socialnämnden har inte fått någon information eller föredragning kring avtalen och dessa har inte ens redovisats nämnden som beslut tagna på delegation.

  – Det finns inga offerter, mejl, skriftliga uträkningar eller underlag som styrker varför tjänstemannen  tecknat dessa avtal utan att först låta socialnämnden ta beslut i ärendet. Vi vet heller inte om det förekommit underhandsdiskussioner eller kontraktsförslag med andra asylkapitalister.

  Socialnämndens ordförande Ingrid Hermansson har medvetet valt att dölja dessa avtal för sina nämndskollegor i majoriteten (Fp och S). Hon har även förvrängt sanningen då hon hävdat att presidiet varit informerad om avtalen men på nämndens möte 2016-08-22 framkom att nämndens andre vice ordföranden ej varit informerad.

  Vi vill att Konkurrensverket utreder om kommunen idkat otillåten direktupphandling och således bryter mot Lagen om Offentlig Upphandling och att Polisen utreder ifall det skett något brott i form av trolöshet mot huvudman, tjänstefel eller någon annan överträdelse genom denna verksamhet.

  Vidare har vi lite frågor till ordföranden i socialnämnden Ingrid Hermansson,

  Varför väljer du, Ingrid Hermansson, att behandla ej sekretessbelagda frågor under socialnämndens slutna (sekretessbelagda) del. Finns det någon annan anledning än att stänga media ute och i förlängningen dölja sanningen för skattebetalarna?

  Nu har du genom utfrysning tappat två socialdemokratiska ledamöter från din nämnd, de har medvetet hållits utanför och inte delgivits fakta de borde ha rätt till. Är du beredd att ändra ditt arbetssätt mot dina ledamöter och ersättare för att skapa ett sundare arbetsklimat i nämnden?

  Vem har beordrat tjänstemannen att skriva avtalen? Det finns ingen rimlighet i att en enskild tjänsteman skulle ha tagit dessa beslut själv, utan att ha förankrat det högre upp. När Göran Eklund ställde frågan på socialnämndens möte 2016-08-22 så stoppade förvaltningschefen effektivt all fortsatt diskussion i nämnden genom att klassificera det som en arbetsmiljöfråga. Då återstår för oss att ställa frågorna i media: Varför ljuger ni angående detta?

  Kommer ni att lägga alla korten på bordet nu?

   

  Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD)

 • Insändare insänd 2016-08-20 gällande socialens svarta hål och 15 miljoner kommunala skattekronor för tomma platser på HVB-hem.

  Av christopher.larsson den 21 augusti, 2016
  0

  Någonting är ruttet!

  Vi har idag blivit informerade genom media att Karlskrona kommun genom en enskild tjänsteman har tecknat inte ett utan två avtal med Västersjöns integration AB. Avtalen är för riskkapitalbolaget Västersjön intergration AB värda mellan 85 och 90 miljoner kronor.

  Avtalen är inte upphandlade, det finns inga beslutsunderlag, minnesanteckningar eller mejl som visar hur det har gått till när överenskommelsen gjordes och avtalen tecknades. Kommunens upphandlingsenhet hänvisar till extraordinära händelser i vår omvärld som grund till att dessa beslut inte ska behöva upphandlas.

  Det huvudlösa i avtalen som skrivits av tjänstemannen/tjänstemännen är att det även reglerar att Västersjön Integration AB ska få betalt för tomma platser! De får 1 900 kr per plats och per dygn för de platser som de håller åt kommunen, oavsett om platsen är belagd eller inte. Det har i snitt varit 22 tomma platser på boendet i Fur där de hyr in sig. Det blir över 15 miljoner kronor per år för Karlskronas redan ansträngda socialförvaltning att punga ut med – för tomma platser!

  Ledamöterna i socialnämnden har inte fått någon information alls kring dessa beslut.

  När vi politiker försöker begära ut underlagen till avtalen, minnesanteckningar eller frågar om det finns någon chef som tagit beslutet och delegerat till tjänstemannen får vi bara till svar att inget finns och att avtalen gjorts upp muntligen.

  Socialnämnden går back så det sjunger om det i år igen och detta ljög socialnämndens ordförande Ingrid Hermansson om i BLT den 16 augusti 2016. Hermansson menar att de gör ett nollresultat när de i själva verket gör ett prognostiserat underskott om -3.3 miljoner  t.o.m.  juni 2016 och deras egna ekonomer har räknat fram att de kommer gå back -10 miljoner kronor på helårsbasis.

   

  Avslutningsvis vill jag ställa två frågor till Ingrid Hermansson, Vilket ansvar känner du att du som ordförande har för att ni ska hålla budgeten?

  Den andra frågan är, hur mycket information har du fått av dina tjänstemän angående avtalen med riskkapitalbolaget Västersjön intergration AB?

   

   

  Christopher Larsson                                                                 Göran Eklund

  Ledamot kommunstyrelsen                                                      Ledamot Socialnämnden
  SD Karlskrona                                                                          SD Karlskrona