Insändare med anledning av kommunfullmäktigedebatten om vår motion i ämnet att polisanmäla bidragsbrott. | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Insändare med anledning av kommunfullmäktigedebatten om vår motion i ämnet att polisanmäla bidragsbrott.

Varför bryter Socialnämndens ordförande medvetet mot svensk lag?I Karlskrona Kommunfullmäktige 2018-04-26 framkom det att Socialförvaltningen i Karlskrona medvetet bryter mot svensk lagstiftning. Vi trodde inte våra öron när ordföranden för Socialnämnden Ingrid Hermansson meddelade att man inte rutinmässigt anmäler bidragsbrott till Polisen. Som vi uppfattade det så anser alltså inte nämndens ordförande att bidragsbrott skall polisanmälas trots att det står så i Bidragsbrottslagen (2007:612):

6 § Myndigheter som anges i 1 § samt kommuner och arbetslöshetskassor ska göra anmälan till Polismyndigheten eller till Åklagarmyndigheten om det kan misstänkas att brott enligt denna lag har begåtts. (Ändring 2014:667).

Rättsmedicinalverket (RMV) bedömer endast om en person är vuxen eller inte. Därvidlag framgår det i det rättsmedicinska utlåtandet som skickas till Migrationsverket att metodens säkerhet är relaterad till 18-års gränsen. Under 2017 åldersbestämde RMV 10 701 personer och i 83 procent av fallen gjordes bedömningen att den undersökte är 18 år eller äldre medan det i 15 procent av fallen bedömdes att den undersökte kunde vara under 18 år. I den bedömningsmetod som används ligger ett osäkerhetsmått på minus två år inlagd i mätmetoden vilket ger en total felmarginal på endast 3%. (RMV; https://youtu.be/mcx1mAWsgCk)

 

Migrationsverket använder idag fingeravtryck för att fastställa identitet och de flesta länder med någorlunda utbyggd befolkningsräkning har kontroll på vilka som befinner sig i landet och ifall de är dömda för något brott. Numera behöver Migrationsverket alltså bara pröva fingeravtrycken mot olika databaser för att få träff. I den svenska databasen kan Migrationsverket t.ex se om någon tidigare sökt asyl i Sverige. Europeiska Unionen har en egen databas som heter Eurodac där all EU-länder, men även Island, Norge och Schweiz, kan göra sökningar. Om en person tidigare sökt asyl i något av dessa länder får man träff i databasen. EU har även en annan databas som heter VIS. Om en person sökt tillstånd på någon av EU-ländernas ambassader för att resa till ett EU-land, exempelvis som turist eller för att besöka släktingar, så framkommer det i denna databas. Den senaste tiden har flera fall uppmärksammats där Polismyndigheten kontrollerat fingeravtryck på minderåriga personer som befinner sig i Sverige och där det framkommit att dessa registrerats och identifierats i EUs kontrollsystem långt tidigare och inte sällan funnits vara både vuxna och heta något annat på riktigt.

Som vi uppfattar det så verkar inga av de vetenskapliga metoder som staten använder bra nog för Ingrid Hermansson eller tjänstemännen på Socialförvaltningen. Socialförvaltningen verkar däremot enligt vad som framkom under debatten på Kommunfullmäktige bortse från svensk lag när det passar deras agenda. Förvaltningen verkar dock —som väl är— acceptera att utan protest flytta ”barn” till Migrationsverkets boende när de får ett beslut om detta, dvs från kommunala HVB-hem till Migrationsverkets vuxenboende. Man får vara glad för det lilla.

 

Följande frågor skulle vi vara tacksamma att få svar på av ordföranden i Socialnämnden :

  • Anser du Ingrid Hermansson att RMV inte är trovärdiga när det gäller medicinsk åldersbedömning?

  • Vi hör ofta från dig att Socialnämnden har lagar och regler att förhålla sig till men det verkar som om ni själva godtyckligt väljer vilka lagar och regler ni följer. Finns det fler lagar utöver den ovannämnda ni väljer att strunta i?

  • Du sade i debatten att man inte regelmässigt polisanmäler bidragsbrott men vi har anledning att misstänka att ingen tjänsteman på Socialförvaltningen under den senaste mandatperioden lämnat in en enda polisanmälan för brott mot Bidragsbrottslagen. Anser du Ingrid Hermansson att Sveriges rikes lag skall följas?

Det som framkommit gör gällande att man struntar i svensk lag på Socialförvaltningen i Karlskrona. Behöver medborgarna vara oroliga för att ni inte regelmässigt anmäler brott eller utreder orosanmälningar?
Christopher Larsson & Göran Eklund
Sverigedemokraterna Karlskrona