Insändare angående krisen i socialnämnden av Göran Eklund | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Insändare angående krisen i socialnämnden av Göran Eklund

Karlskrona 2017-03-20

 

Nu går skam på torra land!

 

Ingrid Hermansson (C) klarar inte av att leda socialnämnden, det är hela sanningen.
Två socialdemokratiska politiker har slutat på grund av att de inte får svar på sina frågor, andra politiker har blivit förbjudna att ställa frågor och jag får inga svar på mina skriftliga frågor. Detta är inte värdigt en socialnämnd i en kommun av Karlskronas storlek.

Socialförvaltningen går på knäna, har stor brist på socialsekreterare och personalen är hårt ansträngd, men att lägga hela skulden för turbulensen i nämnden på en enskild fritidspolitiker är magstarkt. Har det inte slagit dig Ingrid Hermansson att frågor är det verktyg vi politiker har till förfogande för att ta reda på om nämnden gör rätt? Genom att ställa granskande frågor och få konstruktiva svar ges möjlighet att rätta till eventuella brister i verksamheten. Att inte svara på ledamöternas frågor innebär att du sopar eventuella problem under mattan.

Vi får ibland till oss information från kommuninvånare gällande oklarheter eller funderingar kring nämndens verksamhet och då lyssnar vi självklart. Detta kan leda till att vi sedan ställer frågor till tjänstemännen för att kunna återkomma till medborgarna med svar. Ibland kommer personer till oss med frågor kring individärenden och då lyssnar vi men meddelar alltid att vi inte kan kommentera enskilda ärenden. Skulle det under något samtal framkomma information som visar att felaktigheter eller oegentligheter begåtts så agerar vi självklart genom att ställa frågor till berörda tjänstemän eller direkt i nämnden.

Socialförvaltningens verksamhet är till stor del lagstadgad myndighetsutövning och nämnden handhar stora summor av skattebetalarnas pengar. Kostnadseffektivitet, laglydighet och transparens är viktiga ledord för att upprätthålla ett högt förtroende för verksamheten. Avslöjandena kring avtalen gällande asylboendet i Fur ledde till att jag i november ställde ett antal följdfrågor kring våra andra avtal.  Dessa frågor visade sig vara för komplexa att svara på direkt så jag ombads att mejla in dessa för vidare beredning. Jag mejlade in frågorna två gånger i vintras samt gav dem och sex nya frågor till förvaltningschef Claes Wiridén vid ett personligt möte i januari 2017. Till dags dato har jag fortfarande inte fått tillfredsställande svar på mina frågor. Vad ligger där under mattan?

Att stänga ute journalister och allmänhet är ett demokratiproblem på samma sätt som när du väljer att lägga punkten ”öppna frågor” under den sekretessbelagda delen av mötet eller helt sonika ta bort hela punkten. Offentlighetsprincipen säger att alla har rätt att ta del av offentliga handlingar som ej är sekretessbelagda. Jag ser det som en självklarhet att alla invånare, inklusive politiker, skall få svar på sina frågor samt skyndsamt få ut offentliga handlingar utan att bli ifrågasatt.

 

Göran Eklund (SD)
Socialnämnden