Förändring på riktigt | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Förändring på riktigt

 

Kära kommuninvånare,

Man kan se kommunens verksamhet som ett pussel, bestående av massor av pusselbitar. Utbildning kan ses som en pusselbit, bostäder en annan, och en tredje är arbete. När Sverigedemokraterna lägger förslag i fullmäktige hänger allt ihop och varje bit bidrar till helheten. En av våra viktigaste pusselbitar är trygghet. Föräldrar ska kunna känna sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan och inför ålderns höst behöver vi kunna lita på att våra äldre har det bra i kommunens försorg. Alla kommuninvånare ska dessutom kunna känna sig trygga på våra gator och torg.

Vi ser att kommun och stat prioriterar vissa grupper framför andra och många kommuninvånare känner sig förfördelade och otrygga. Vi lever i ett segregerat samhälle där grupper vänder sig inåt, uttrycker rädsla för varandra och detta ger upphov till splittring. Rättvisa och likhet inför lagen är allt viktigare pusselbitar i vårt pussel. Satsningar på de svagaste i samhället, såsom funktionsnedsatta, hemlösa, sjuka och äldre får inte nedprioriteras. Alla har rätt till ett meningsfullt och värdigt liv.

Det är mycket att ta tag i nästa mandatperiod och vi hoppas få ditt förtroende att påbörja återuppbyggnaden av välfärden i Karlskrona den nionde september.

Christopher Larsson
Gruppledare, SD Karlskrona

 

 

Ett samhälle för alla kommuninvånare

Trygghet på ålderns höst
Satsningar på fler trygghetsboende i Karlskrona. Fler personal för de äldres trygghet och livskvalitet. God omvårdnad är grunden för en värdig ålderdom
 och det behövs fler personal för att de äldre ska kunna komma ut mer. Kostnadsfria trygghetslarm och andra trygghetsskapande innovationer ligger också helt i linje med vår politik.


Vårt Karlskrona är inkluderande
SD verkar på riks- och kommunal nivå för att funktionsnedsatta ska kunna få ett kvalitativt värdigt liv och är emot regeringens nya LSS-reform där de uppmanat försäkringskassan att dra ner på LSS-assistansen. Alla kommuninvånare ska ha rätt till ett rikt liv efter sina egna förutsättningar.

 

 

SD värnar ett tryggare samhälle

Alla kommuninvånare ska känna sig trygga
Kommunen ska i samverkan med polismyndigheten arbeta fram en ny strategi för att öka den polisiära närvaron i hela kommunen. Belysning av parker, motionsspår och stigar ska ses över för minska den faktiska risken att utsättas för brott och öka upplevelsen av trygghet. På våra skolor ska endast tillhörande elever och personal få vistas. Vi är även positiva till att införa kamerabevakning på utsatta platser samt att ordningsvakter vid behov förordnas  att agera inom specifika områden.

 

Social Rättvisa
Bostad direkt ska införas i kommunen, dvs tak över huvudet åt alla kommuninvånare, inte bara åt nyanlända. Kommunen ska utöka sitt samarbete med kvinnojouren för att kunna erbjuda alla kvinnor skydd ifall de behöver det.

Det organiserade tiggeriet i Karlskrona måste stoppas genom ändringar i den lokala ordningsstadgan. Vi vill även att personer som medvetet ljugit om sin ålder ska polisanmälas för bidragsbrott. I Sverige råder svensk lag och den gäller lika för alla.

Att slippa religion i det offentliga rummet är en grundläggande rättighet i en sekulär nationalstat. Genom att inte tillåta böneutrop i den lokala ordningsstadgan kommer kommunen äntligen att följa svensk lag:

”Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse” (Religionsfrihetslagen 1951:680 1§)

 

Satsa på att minska utanförskapet
Det ska införas prov i samhällskunskap inom SFI samt idkas tillsyn av SFI-undervisningen för att säkerställa kvaliteten på utbildningen. Försörjningsstödet ska minskas och alla som kan arbeta ska arbeta efter egen förmåga. Kommunen ska på motsvarande sätt även satsa på att bryta utanförskapet bland långtidsarbetslösa. Alla mår bra av att arbeta och göra rätt för sig.

 

Barnen är vår framtid

Förskolan
Trygghet för alla barn ska prioriteras. Kommunen bör satsa på att få in fler manliga förebilder i förskolan. Alla barn ska få vällagad, näringsrik och härproducerad mat vilket innebär svenska livsmedel som är producerade inom kommunen eller i dess närhet.

Grundskolan
Det ska införas mer ordning och reda i skolan genom att lärarna erbjuds ledarskapsutbildning. Satsningar behövs även för att utveckla det kollegiala lärandet genom läslyftet och lärarlyftet. I Sverigedemokraternas skola behandlar elever och lärare varandra med respekt. För att stimulerar lärande behövs mer fysisk aktivitet under skoltid. Skolan ska även satsa på högpresterande elever.

 

Gymnasieskola
Karriärmöjligheter för lärare ska prioriteras för att stimulera dem att utvecklas som lärare och ledare. Kommunen ska göra satsningar för att minska den psykiska ohälsan bland eleverna. Ordningsvakter kan kontrakteras för att sättas in med kort varsel vid behov. Kunskapsförvaltningen ska ta krafttag mot rökning och droger på skolan, i samarbete med socialförvaltningen. Kraftfulla satsningar behövs för att hjälpa alla elever att uppnå godkända betyg.

 

Attraktiv studentstad
Karlskrona ska vara en attraktiv studentstad med en profilerad högskola. Vi har i dagsläget brist på studentbostäder vilket gör att många väljer bort Karlskrona och söker sig till andra universitetsstäder och detta måste prioriteras.

 

Våra näringslivsprioriteringar

Vi satsar på företagarna
Kommunen ska locka företagare, såväl stora globala som små lokala, att etablera sig i Karlskrona genom att ha Sveriges bästa företagsklimat och en servicegrad i toppklass.
Karlskrona ska satsa på småskalig fiskerinäring och stötta småföretagare som vill starta företag i skärgården och på landsbygden. Gäddfisketurism är t.ex en näring på frammarsch som kommunen bör stötta. En samdistributions-central är en möjliggörare för lokala producenter att kunna leverera till kommunen. Positiva bieffekter av en sådan satsning är minskad miljöbelastning och ökad säkerhet vid våra skolor på grund av färre tunga transporter. I framtiden ska Sveriges bönder leverera bra mat från Sveriges åkrar och gårdar till kommunens restauranger. Vi har världens bästa djurskydd, det ska vi vara stolta över.

Bygg Fler bostäder
En bra livsmiljö attraherar välutbildad arbetskraft att vilja flytta till kommunen, bygga hus här, skaffa familj och arbeta i kommunen. För att Karlskrona ska kunna utvecklas behöver vi även bygga fler bostadsrätter och hyresrätter som folk har råd att bo i.