Yrkande samt reservation gällande böneutrop från minaret MoS 2018-05-03 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Yrkande samt reservation gällande böneutrop från minaret MoS 2018-05-03

Yrkande gällande yttrande från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-03

Sverigedemokraterna yrkar att:

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona, vid dagens nämndsmöte 2018-05-03, i sitt remissvar till polismyndigheten, i sitt yttrande över ansökan om högtalarutsändning för böneutrop, Kungsmarksvägen 115, Gullvivan 2 (Minaret). Karlskrona.

 

Besluta att råda polismyndigheten att inte bevilja tillstånd för böneutrop, detta enligt nedan orsaker:

 

  1. Det strider mot svensk lag att störa samhällets lugn eller åstadkomma allmän förargelse, enligt Religionsfrihetslagen 1951:680.

 

”1 § En var äger rätt att fritt utöva sin religion såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse”.

 

Vi Sverigedemokrater anser att det är lika viktigt för såväl Muslimer, Judar, Kristna organisationer (församlingar) och övriga religioner som utövas i Sverige med stöd av Religionsfrihetslag 1951:680 att få utöva sin religion, i lokaler lämpliga för ändamålet och på lämplig plats, men det är inte förenligt med lagen att att utsätta andra för sin religion genom störning/ar.

 

Här menar vi att böneutrop kan bidra till att skapa onödiga spänningar, genom att det stör samhälles lugn och kan komma att åkomma allmän förargelse och att dela samhället i för och emot Minareten.

 

Redan nu har det visat sig att så är fallet då två klagomål om bullerstörningar från böneutrop har inkommit till Karlskrona kommun 2018-03-17 och 2018-03-18

 

  1. Man kan även konstatera att Islam med genom böneutrop ej följer Religionsfrihetslagen 1951:680, då den uttryckligen dömer ut alla andra religioner, detta framkommer tydligt i böneutropen.

 

En direkt översättning av böneutropet:

Allah är störst. Allah är störst.

Jag vittnar att det finns ingen gud (som är värd tillbedjan) utom Allah.

Jag vittnar att det finns ingen gud (som är värd tillbedjan) utom Allah.

Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.

Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.

Kom till bön. Kom till bön.

Kom till frälsningen. Kom till frälsningen.

Allah är störst. Allah är störst.

Det finns ingen gud utom Allah.

 

Det finns även övriga inslag i böneutropen som ej är förenligt med Svensk jämställdhet och jämlikhet.

 

Böneutropet ska utföras av en man som har vacker röst. Kvinnor är inte tillåtna att höja sina röster eftersom en kvinnas röst skulle kunna innebära en frestelse för män (A”oura på arabiska).

Böneutropet ska utföras med hög röst. Det finns löfte om en belöning från Allah för en hög röst som når så långt som möjligt.

 

 

  1. Vidare har det i bygglovsansökningar till Karlskrona kommun uppgetts att kallelse till bön skulle ske genom sms, därför skall ansökan även av detta skäl avslås.

 

  1. Då böneutrop skall genomföras med hög röst/volym, uppkommer även frågan om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer FoHMFS 2014:15 kan följas.

 

 

 

Mats Mattiasson, Ledamot                             Ronnie Nilsson, Gruppledare miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

 

_________________________________________________________________

Sverigedemokraterna i sin helhet reserverar sig mot beslutet,

Att miljö-och samhällsbyggnadsnämnden beslutade,

att godkänna förslaget till remissyttrande från miljö-och samhällsbyggnadförvaltningen till polismyndigheten som

sitt eget, angående ansökan om högtalarutsändnin av

böneutrop, Kungsmarksvägen 115, Gullvivan 2, (Minaret).

 

Samt,

 

Att miljö-och samhällsbyggnadsnämnden därmed tillstyrker, den inkomna ansökan om högtalarutsändning av

böneutrop, Kungsmarksvägen 115, Gullvivan 2, (Minaret).

 

 

Karlskrona 2018-05-03

Ronnie Nilsson